Roodewoud
Privacy policy

Privacy- en cookieverklaring

Dit is de privacy- en cookieverklaring van de website www.roodewoud.nl (de "Website”). In deze privacy-en cookieverklaring zetten wij, Green Boutique B.V. ("Roodewoud”), gevestigd aan Asserstraat 25a, 9451 AB te Rolde (Drenthe/Nederland), uiteen hoe wij omgaan met persoonsgegevens en cookies, in overeenstemming met toepasselijke wetgeving. 

Deze privacy- en cookieverklaring is van toepassing op de verwerking door Roodewoud als verwerkingsverantwoordelijke van alle persoonsgegevens van bezoekers van de Website.

Deze privacy- en cookieverklaring kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom deze privacy- en cookieverklaring regelmatig te raadplegen. 

Deze privacy- en cookieverklaring is voor het laatst gewijzigd op 14 april 2022. 

1    Welke gegevens wij verwerken

Roodewoud verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
•    Voor- en achternaam;
•    Adresgegevens;
•    Telefoonnummer;
•    E-mailadres;
•    Locatiegegevens;
•    CV en motivatiebrief;
•    Gegevens over je activiteiten op onze Website;
•    Internetbrowser en apparaat type.

2    Doeleinden van gegevensverwerking

De informatie die wij verzamelen, gebruiken we voor de volgende doeleinden:
I.    Het afhandelen van uw boeking, alsmede uw betaling;
II.    Je gedrag op de Website te analyseren om daarmee de Website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op je voorkeuren.

3 Gegevensverstrekking aan derden

Roodewoud verkoopt je gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van je gegevens. Roodewoud blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

4    Beveiliging

Roodewoud neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Van de medewerkers van Roodewoud die toegang hebben tot persoonsgegevens eisen wij dat zij daar vertrouwelijk en volgens de privacyregels mee omgaan. Met eventuele derden die betrokken zijn bij de verwerking van persoonsgegevens hebben wij duidelijk afspraken gemaakt over de behandeling en de beveiliging van persoonsgegevens. Echter, met het oog op de risico’s die inherent zijn aan het gebruik van het internet en de voortdurende ontwikkeling van nieuwe technologieën, kunnen wij niet garanderen dat het dataverkeer tussen jou en de servers van Roodewoud niet door derden wordt beïnvloed. Roodewoud aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de mogelijkheid dat persoonlijke gegevens openbaar worden door of vanwege fouten in het elektronisch verkeer of door niet toegestaan of illegaal optreden van derden. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via hello@Roodewoud.nl.

5  Bewaartermijn

Uitgangspunt is dat persoonsgegevens niet langer bewaard worden (in een vorm die het mogelijk maakt iemand persoonlijk te identificeren) dan noodzakelijk voor het doel van de verwerking. Wij houden ons daarbij uiteraard aan de wettelijke eisen en volgen daarbij zoveel mogelijk de richtlijnen zoals gepubliceerd door de Autoriteit Persoonsgegevens. Concreet betekent dit dat wanneer je een overeenkomst met ons bent aangegaan, we na afloop van de overeenkomst je contactgegevens gedurende een redelijke termijn zullen bewaren. Wij doen dit voor het geval je in de nabije toekomst weer van onze diensten gebruik wenst te maken en voor de mogelijkheid contact met je op te kunnen nemen over onze diensten, tenzij je expliciet hebt aangegeven dat je dit niet op prijs stelt. 

6    Rechten als betrokkene van de gegevensverwerking

Wanneer wij persoonsgegevens van jou als betrokkene verwerken, heb je de volgende rechten jegens ons als verwerkingsverantwoordelijke:
I.    Recht op inzage: het recht om je persoonsgegevens in te zien. 
II.    Recht op rectificatie: het recht om je persoonsgegevens te corrigeren en/of aan te vullen.
III.    Recht op beperking van de verwerking: het recht om minder gegevens te laten verwerken, uiteraard voor zover niet noodzakelijk voor uitvoering van de overeenkomst.
IV.    Recht op gegevenswissing (vergetelheid): het recht om je persoonsgegevens te laten wissen, binnen de grenzen van onze wettelijke verplichtingen om bepaalde persoonsgegevens te bewaren.
V.    Recht van verzet tegen geautomatiseerde besluitvorming en profilering: wij maken echter geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming en/of profilering, dus dit recht is in ons geval niet van toepassing.
VI.    Recht op dataportabiliteit: het recht om persoonsgegevens over te dragen.
VII.    Recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking voor zover die door ons gebaseerd is op de behartiging van een gerechtvaardigd belang.
VIII.    Recht om verleende toestemming altijd te kunnen intrekken in geval van een verwerking op basis van toestemming.

Je kunt te allen tijde je persoonlijke gegevens inzien en indien gewenst aanvullen en corrigeren. Mocht je vragen of verzoeken hebben omtrent je privacy, dan kun je altijd contact met ons opnemen via e-mail: hello@roodewoud.nl. Wij zullen je bericht binnen een redelijke termijn beantwoorden. Vergeet niet dat we je moeten kunnen identificeren bij de behandeling van je eventuele verzoek, waarbij je wel gegevens als een BSN-nummer en/of pasfoto onherkenbaar mag maken.

Naast bovenstaande rechten heb je als betrokkene ook altijd nog het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl) op het moment dat je vindt dat wij onrechtmatig gegevens van jou verwerken. Wij stellen het op prijs als je, voordat je die stap zet, eerst contact met ons opneemt om te zien of we jouw klacht in onderling overleg kunnen oplossen.

7    Cookies en andere technologieën

Wij maken gebruik van cookies op onze Website. Cookies zijn kleine bestanden die jouw voorkeuren tijdens het surfen onthouden en opslaan op je computer, tablet of ander apparaat dat je gebruikt om onze Website te bezoeken. Wij gebruiken cookies onder andere om je te herkennen als je de Website bezoekt en om te zorgen dat de Website goed en eenvoudig voor je werkt. Vergelijkbare technologieën kunnen ook door ons worden ingezet.

8    Welke cookies gebruikt Roodewoud?

De Website maakt gebruik van de volgende cookies:
I.    Functionele cookies: dit zijn cookies die noodzakelijk zijn om naar behoren te kunnen surfen op onze Website. Met behulp van deze cookies wordt bijvoorbeeld onthouden of je bent ingelogd.
II.    Analytische cookies: deze cookies gebruiken wij om het functioneren van onze Website en diensten te analyseren en te verbeteren. Hiermee wordt geen persoonlijke informatie verzameld.
III.    Cookies van externe partijen: via onze Website worden met jouw toestemming cookies geplaatst van derde partijen als onderdeel van een affiliate- of een analytics-dienst. Wij gebruiken deze diensten om surfgedrag bij te houden en om inzicht te krijgen in het gebruik van de Website door bezoekers. Deze derde partijen kunnen deze informatie aan andere derden verschaffen indien zij daartoe wettelijk verplicht zijn, of voor zover anderen namens deze derden de informatie verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. 

9    Het managen van cookies

Op de meeste webbrowsers is het mogelijk het gebruik van cookies te reguleren. Je kunt cookies weigeren en verwijderen. Wij wijzen erop dat het blokkeren of verwijderen van cookies gevolgen kan hebben voor het functioneren van (onderdelen van) de Website.